جزییات مناقصه و مزایده

حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

98/850

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات مجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 661.79 c119d870-3a21-44da-9fd8-a889f1dab3cb.pdf
آگهی روزنامه 46.59 a337a04b-9d11-46ff-9c8b-6e5bd01c8f39.pdf