جزییات مناقصه و مزایده

AMOT ساخت شرکت P/F:THERMOSTATIC VALVE

مناقصه

98/057

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

AMOT ساخت شرکت P/F:THERMOSTATIC VALVE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

AMOT ساخت شرکت P/F:THERMOSTATIC VALVE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.08 7d3ab513-5507-4dbf-ba12-76b59adaddaf.docx
آگهی سایت 84.04 a222c8e1-1168-463f-be50-ea887018ba49.pdf