جزییات مناقصه و مزایده

آنتی فوم “BELITE M8”

مناقصه

98/074

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

آنتی فوم “BELITE M8”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

آنتی فوم “BELITE M8”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 217.49 ec6928cb-995d-46e7-a72f-b2b212613dc2.pdf
آگهی سایت 94.00 c86e8261-9a29-4fb2-a677-0445b74fd20b.doc