جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مستغلات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/851

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات مستغلات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 انجام خدمات مستغلات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 272.50 bf54723d-4abb-43c3-99b3-b292c9fc26c7.doc
گزارش شناخت 85.70 76672fac-d0a1-4963-ba5a-a54b8be300a3.pdf
آگهی سایت 163.94 7fca9aee-a467-4c69-a171-02d56b9ee380.pdf