جزییات مناقصه و مزایده

P/F FLOATING BALL VALVE “RINGO VALVULAS”(SPARE PART)

مناقصه

98/19R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F FLOATING BALL VALVE “RINGO VALVULAS”(SPARE PART)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F FLOATING BALL VALVE “RINGO VALVULAS”(SPARE PART)