جزییات مناقصه و مزایده

خرید گسکت

مناقصه

98/018

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید گسکت

0 ریال

ریال

عادی

خرید گسکت