جزییات مناقصه و مزایده

تامین وراهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپهای مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/838

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین وراهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپهای مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین وراهبری سرويس های ایاب و ذهاب کمپهای مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی