جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های کمپ های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/844

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های کمپ های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های کمپ های مسکونی
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 66.41 f5d74255-c4d9-4177-b5c7-c07b8a025e4b.pdf
آگهی سایت 645.72 9a40a690-519a-48c4-804c-bb338885afee.pdf