جزییات مناقصه و مزایده

ساخت و آماد سازی کنترل وروردی حراست پالایشگاه چهارم به منظور افزایش ایمنی و کنترل افراد با دستگاه X-RAY

مناقصه

97/4070

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ساخت و آماد سازی کنترل وروردی حراست پالایشگاه چهارم به منظور افزایش ایمنی و کنترل افراد با دستگاه X-RAY

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 ساخت  و آماد سازی کنترل وروردی حراست پالایشگاه چهارم به منظور افزایش ایمنی و کنترل افراد با دستگاه X-RAY

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 100.26 bdf52cdf-b9bb-4929-9b6e-b695e83fb2f5.pdf
آگهی روزنامه 276.00 2e475475-d503-4cea-adfb-d9cbd19884f3.doc
ارزیابی کیفی 1535.73 a5a0b510-509d-4708-a106-c657f1969b9c.pdf
آگهی سایت 512.12 c7890fae-bfe2-476e-ac77-d598253ace62.pdf