جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/845

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 66.54 32e6ce58-7e71-43dd-97b5-0e4b8f2e7d1a.pdf
آگهی سایت 645.83 04b98b7a-3f2d-4358-8268-bc54393bef36.pdf