جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3058

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 278.00 9f3b6a57-3a3d-445e-812f-11af165b4ed5.DOC
گزارش شناخت 442.50 921cf92b-ce7e-46fa-93d3-fcf1d66f807b.doc
ارزیابی کیفی 339.01 0dfc60d4-5078-440d-a053-2b6f341fdbfa.pdf
آگهی سایت 445.00 4527402e-0098-4443-a42e-4e398db0f1d6.DOC