جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه‌دوم

مناقصه

98/2065

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه‌دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خدمات عمومی و پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه‌دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 120.19 33d507cf-369e-4654-91da-c8c43c95ed28.pdf
آگهی روزنامه 275.00 a8eca099-0736-4afe-811d-761d4d4407d0.doc
ارزیابی کیفی 804.75 ab6a91e8-1424-4e4e-b961-8f7a6becdb2c.pdf
آگهی سایت 826.54 b19e1346-8db1-41de-ba37-b02ad8cad3c4.pdf