جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنیه و ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/843

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنیه و ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات مشاوره طرح استقرار و پیاده سازی سیستم  یکپارچه تعمیر و نگهداری ابنیه و ساختمانهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 54.27 2d00708f-1fba-4d91-9296-9cd8d30c5945.pdf
گزارش شناخت 76.87 3eeddddc-2935-4972-a820-9b285f354de4.pdf
ارزیابی کیفی 205.85 755ab298-0336-4587-a561-e7d40fd2de5f.pdf
آگهی سایت 155.79 fb8bda8e-ed05-44b0-b4b9-e1238c0e90de.pdf