جزییات مناقصه و مزایده

/ TYPE NSIN0070-5 ABB SINE FILTER TYPE NSIN0100-5

مناقصه

96/01R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

/ TYPE NSIN0070-5 ABB SINE FILTER TYPE NSIN0100-5

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

/ TYPE NSIN0070-5 ABB SINE FILTER TYPE NSIN0100-5