جزییات مناقصه و مزایده

عملیات پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم‌های ایمنی، بهداشت، محیط ‌زیست و آتش‌نشانی پالایشگاه دوم

مناقصه

98/2063

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم‌های ایمنی، بهداشت، محیط ‌زیست و آتش‌نشانی پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 عملیات پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم‌های ایمنی، بهداشت، محیط ‌زیست و آتش‌نشانی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 214.77 928261a0-4bcf-46fe-bae1-800c180ba770.pdf
آگهی روزنامه 275.00 8f052a13-4da3-43ed-b578-5c6e9cd55656.doc
ارزیابی کیفی 1710.63 8b41b873-b96e-4a57-941a-4070112c8204.pdf
آگهی سایت 826.91 08618f7b-dff3-4089-8048-47093b245ae7.pdf