جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/6024

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات عمومی، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 63.20 181de43a-8526-40d0-af8c-3174f5fcc7d4.pdf
گزارش شناخت 71.90 322a7770-03a4-49f2-a41c-a3a40bdb634d.pdf
ارزیابی کیفی 2046.82 6f3cc97a-4ddf-4a89-bef8-28ca40598980.pdf
آگهی سایت 652.42 415f02cf-7e20-48b1-b111-61f03c62f30b.pdf