جزییات مناقصه و مزایده

خرید ماده شیمیایی FILTRATION AID

مناقصه

97/079

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ماده شیمیایی FILTRATION AID

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید ماده شیمیایی FILTRATION AID

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 230.40 8c5784af-f39c-4c27-a503-33362539ede4.pdf
آگهی سایت 92.50 b6da73b9-5e81-4311-a673-36ab95e5eb6f.doc