جزییات مناقصه و مزایده

" دستگاه سولفور آنالیزر "

مناقصه

97/010tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید " دستگاه سولفور آنالیزر "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  " دستگاه سولفور آنالیزر "     


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.00 5d8f8126-828a-4154-b1b3-166a26da2125.doc
آگهی سایت 80.50 03821ab7-4497-480c-9706-810ef131749d.doc