جزییات مناقصه و مزایده

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/4068 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 66.25 371c8c69-0a5f-455e-96d1-b766a204cc85.pdf
گزارش شناخت 117.39 7fb98540-8bd2-4170-ab9d-1e6c1f83ec7e.pdf
ارزیابی کیفی 1020.09 7b60f646-9b5b-4c0f-965f-a3e2407c317c.pdf
آگهی سایت 510.54 cfa24fca-ecba-4128-91c4-26298744f39e.pdf