جزییات مناقصه و مزایده

" VALVE GLOBE"

مناقصه

97/019

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" VALVE GLOBE"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" VALVE GLOBE"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 198.50 ff8dee17-5727-445b-a6f0-1c2d5299cb65.doc
آگهی سایت 80.00 4fc30858-1636-4fc4-bd7b-0b8757241753.doc