جزییات مناقصه و مزایده

" LINE PIPE"

مناقصه

98/012

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" LINE PIPE"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" LINE PIPE"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.00 887a36d2-3c8f-4097-9325-d81113d8ebcb.doc
آگهی سایت 80.50 ca6a2fa5-7c6a-4643-9f56-a339ba513a8d.doc