جزییات مناقصه و مزایده

تهیه، حمل و نصب تجهیزات سیستم توزیع گازهای آزمایشگاهی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/2060

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه، حمل و نصب تجهیزات سیستم توزیع گازهای آزمایشگاهی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 تهیه، حمل و نصب تجهیزات سیستم توزیع گازهای آزمایشگاهی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 272.50 4483d1bc-07e0-401c-8dc0-3ea8ff3a8276.doc
ارزیابی کیفی 1586.07 7b6f8e19-36ea-4430-bfcd-3403436b2b40.pdf
آگهی سایت 839.77 6b18f999-3468-4728-9292-4f4c936fe7a0.pdf