جزییات مناقصه و مزایده

انجام عملیات صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/6020

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام عملیات صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام عملیات صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
فرم مناقصه گران مشارکتی 18.83 5f09f4e3-d53e-46da-9105-331de550b694.docx
گزارش شناخت 259.96 3f5f3820-273c-4b0e-8c33-dfab7ca32920.pdf
آگهی روزنامه 32.69 ac231f8f-b2e0-4eb0-888c-dcd1db3a1328.docx
ارزیابی کیفی 3241.00 364feca6-b745-42f9-a5a2-29419733acad.doc
آگهی سایت 453.50 c10aeab4-4be1-4e8c-bbb1-002a2ae3f5b8.doc