جزییات مناقصه و مزایده

PRESS&DIFF.PRESS TRANSMITTER ساخت شرکت YOKOGAWA

مناقصه

98/027

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PRESS&DIFF.PRESS TRANSMITTER ساخت شرکت YOKOGAWA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PRESS&DIFF.PRESS TRANSMITTER   ساخت شرکت  YOKOGAWA

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 79.00 916a9e3e-bb2b-4d2f-8502-2fb455a30ee2.doc
ارزیابی کیفی 79.07 2d33c50b-2283-4f94-8cc4-e661347c861b.docx