جزییات مناقصه و مزایده

خرید:STANDARD GASES

مناقصه

97/012 R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید:STANDARD GASES

0 ریال

ریال

عادی

خرید:STANDARD GASES

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 45.87 bc72a531-f693-444d-9d65-e1033a9c7ec6.docx
ارزیابی کیفی 75.18 67e281f7-bc35-45b6-9bf2-8a2459fa2739.docx