جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت ZELLWEGER

مناقصه

97/105

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM ساخت شرکت ZELLWEGER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

          خرید قطعات یدکی  P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM   ساخت شرکت ZELLWEGER

عنوان اندازه (KB)
برآورد مالی 76.89 b2ac5689-5709-4804-9da8-17771bc80223.pdf
شاخص امتیاز فنی 261.85 b8168604-585f-4440-a5ff-c2806f41a43e.pdf
جدول زمانبندی 41.75 80c25f44-e901-4562-9588-1a15294b8e41.pdf
ارزیابی کیفی 70.47 fff17482-e183-4d5a-ba86-4368543562e2.docx
آگهی سایت 87.68 9d14ade7-abc3-45a8-af1a-a7218d00fca4.pdf