جزییات مناقصه و مزایده

به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

مناقصه

97/5057 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS   پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 62.92 bfc10c38-928c-4ff7-991e-f6116a2885e8.pdf
ارزیابی کیفی 2380.88 d45033ce-2307-4618-917d-586ce95bc0f1.pdf
گزارش شناخت 121.63 69b038d0-ee65-4df8-b613-89fc75d5e8a3.pdf
آگهی سایت 588.68 66140a7a-8743-4668-9619-22c0d1a3f5a2.pdf