جزییات مناقصه و مزایده

خرید Block and Bleed Valve از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

97/055

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Block and Bleed Valve از تولیدکنندگان داخلی

0 ریال

ریال

عادی

خرید Block and Bleed Valve از تولیدکنندگان داخلی