جزییات مناقصه و مزایده

خرید انواع گسکت (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

مناقصه

97/137

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید انواع گسکت (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید انواع گسکت (از طریق تولیدکنندگان داخلی)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 163.50 40b541b9-7656-4772-8636-3229361aa550.doc
آگهی سایت 24.32 b9bfa343-3768-4c9e-b38f-d29fe30586d7.docx