جزییات مناقصه و مزایده

خرید SHELL & TUBE COMPLETELY FOR POTABLE WATER COOLER EXCHANGER (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

مناقصه

98/002R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید SHELL & TUBE COMPLETELY FOR POTABLE WATER COOLER EXCHANGER (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  SHELL & TUBE COMPLETELY FOR POTABLE WATER COOLER EXCHANGER (فقط محصولات ساخت داخل قابل قبول می باشد)