جزییات مناقصه و مزایده

خرید 284/000 کیلوگرم انواع سرامیک بال

مناقصه

97/134

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید 284/000 کیلوگرم انواع سرامیک بال

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید 284/000 کیلوگرم انواع سرامیک بال

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 219.63 cc4dd6dc-9ee1-4e33-9526-64f0b24acc63.pdf
آگهی سایت 589.85 cf2433a6-43c2-41da-b38e-4fa0b52b846b.pdf