جزییات مناقصه و مزایده

خرید هفت دستگاه ریچتراک

مناقصه

97/083 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید هفت دستگاه ریچتراک

0 ریال

ریال

عادی

خرید هفت دستگاه  ریچتراک  

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.09 791c2980-41b1-470f-9dcb-ec47ef664fcd.docx
آگهی سایت 80.00 edc250c4-15f4-40af-862d-7f70772a027f.doc