جزییات مناقصه و مزایده

تامین پمپ کامل گریز از مرکز از طریق سازندگان داخلی/ F/TAG NO:114-P-103/203 WITH HUB AND DE&NDE MECH. SEAL-KSB COMPLETE PUMP,DWG NO:VP-6340S-114-P103- 002

مناقصه

97/141

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین پمپ کامل گریز از مرکز از طریق سازندگان داخلی/ F/TAG NO:114-P-103/203 WITH HUB AND DE&NDE MECH. SEAL-KSB COMPLETE PUMP,DWG NO:VP-6340S-114-P103- 002

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین پمپ کامل گریز از مرکز از طریق سازندگان داخلی/ F/TAG NO:114-P-103/203 WITH HUB AND DE&NDE MECH. SEAL-KSB COMPLETE PUMP,DWG NO:VP-6340S-114-P103-  002

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 234.43 fba8316c-9446-4387-888c-585d428089ee.pdf
آگهی سایت 90.37 7c790d28-bd2a-419a-b3af-3c7bce1a09ef.pdf