جزییات مناقصه و مزایده

" سولفور آنالیزر"

مناقصه

97/010

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" سولفور آنالیزر"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" سولفور آنالیزر"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.00 39e90559-3858-4742-a40b-0b6c9f58cced.doc
آگهی سایت 80.00 df2dd741-99d0-4257-8977-998662897da3.doc