جزییات مناقصه و مزایده

خرید: RELAYS "GEC ALSTOM COMPANY"

مناقصه

97/011R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

خرید: RELAYS "GEC ALSTOM COMPANY"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید: RELAYS "GEC ALSTOM COMPANY"


عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 75.00 0db45e05-3c82-4a97-9bdf-e98bc12391ac.docx
آگهی سایت 46.17 d842a996-b8be-4ace-a4d8-4faffb62910c.docx