جزییات مناقصه و مزایده

خرید parts for Escape Mask Drager 3100 ساخت شرکت DRAGER GERMANY

مناقصه

97/123

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید parts for Escape Mask Drager 3100 ساخت شرکت DRAGER GERMANY

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید   parts for Escape Mask Drager 3100    ساخت شرکت  DRAGER GERMANY      

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.21 df36a5ff-3826-4627-b6b0-4647a8918c64.docx
آگهی سایت 80.50 462d3ad1-dc9e-4dc8-b01b-d590a8a1d7ba.doc