جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان عمومی ثبت نام در سامانه مدیریت مناقصات و قراردادهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

آگهی فراخوان عمومی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

آگهی فراخوان عمومی ثبت نام در سامانه مدیریت مناقصات و قراردادهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 آگهی فراخوان عمومی ثبت نام در سامانه مدیریت  مناقصات و قراردادهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی