جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سامانه PIMS پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

96/4060 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای سامانه PIMS پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای سامانه PIMS پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 167.51 0d7ca149-a14e-4904-ac91-f2d1a3484b48.pdf
آگهی روزنامه 70.93 e938511b-dd87-403c-9dc8-e9088b0ec1af.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2565.24 5212fa7a-46e8-40d8-b5ca-f58ba6aef8b6.pdf
آگهی سایت 512.83 56463b0c-3e82-4f26-84ab-46058f13435c.pdf