جزییات مناقصه و مزایده

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/4068

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها
تدارکات و خرید کالا

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ارسال آب ترش از واحد ١٠٤ به واحد ١٠٣ فازهای ٦٧٨ پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 122.41 e98fcbfa-8ab2-4da6-994b-0456810113f8.pdf
آگهی روزنامه 65.20 9389a6b9-5b38-4b03-8079-71f503a2fd88.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2555.23 76d97608-b839-4c74-b5b3-f3b2351c0f57.pdf
آگهی سایت 512.10 ea2a6943-4cf7-47b6-b433-c162950e6003.pdf