جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی وافزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

مناقصه

96/2049tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بهسازی وافزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بهسازی وافزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 72.84 292411ec-f4cf-441d-b1a6-c840b771a362.pdf
آگهی روزنامه 64.63 d51c6274-feda-4fb6-8a13-7dac28baf791.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 783.61 86040685-8388-40f7-b995-53d9c22cf1dc.pdf
آگهی سایت 712.35 14e1628c-1415-40c8-8d47-180173a8e20c.pdf