جزییات مناقصه و مزایده

MOLECULAR SIEVE 5A "1.6 MM" (18/000کیلوگرم) و MOLECULAR SIEVE 5A "3.2 MM" (26/000کیلوگرم)

مناقصه

97/068

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

MOLECULAR SIEVE 5A "1.6 MM" (18/000کیلوگرم) و MOLECULAR SIEVE 5A "3.2 MM" (26/000کیلوگرم)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

MOLECULAR SIEVE 5A "1.6 MM" (18/000کیلوگرم) و  MOLECULAR SIEVE 5A "3.2 MM" (26/000کیلوگرم)

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.54 900a3c9a-297a-4f51-97ab-0fce5018358d.docx
آگهی سایت 92.00 6d259913-a537-4690-bde7-1d311732713a.doc