جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری عملیات صنعتی و خدمات پشتیبانی پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)

مناقصه

97/7015

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

برون سپاری عملیات صنعتی و خدمات پشتیبانی پالایشگاه هفتم شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

برون سپاری عملیات صنعتی و خدمات پشتیبانی پالایشگاه هفتم

 شامل فازهای 17 و 18 و عملیات مشترک (تاسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه تقلیل فشار گاز)


عنوان اندازه (KB)
مشارکت مدنی 22.34 7ebc2c1b-e671-4212-8c4f-cdf9ed112ee4.docx
گزارش شناخت 71.33 1ab9a11b-2d83-4c49-9ed4-b0c3928a0035.docx
آگهی روزنامه 26.94 5e4bc02c-6636-4cdc-b551-53d30fbdf8b4.docx
استعلام ارزیابی کیفی 1058.00 e4699bb9-1b54-4854-8588-46585fd04809.doc
آگهی سایت 413.29 c0b22c3b-c71b-4c51-936c-c950e253a56b.docx