جزییات مناقصه و مزایده

خرید ( 434 عدد کولر 24000) و خرید ( 108 عدد کولر 18000 ) ، ساخت تولیدات داخلی

مناقصه

97/075

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ( 434 عدد کولر 24000) و خرید ( 108 عدد کولر 18000 ) ، ساخت تولیدات داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 خرید ( 434 عدد کولر 24000)  و خرید ( 108 عدد کولر 18000 ) ،  ساخت تولیدات داخلی

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 80.50 829d6950-2f54-4753-b92c-dda5d557350d.doc
استعلام ارزیابی کیفی 74.50 71ced72f-8ffc-493a-ae16-8bb3f8b5678f.docx