جزییات مناقصه و مزایده

خرید سیلندر دستگاه تنفسی

مناقصه

97/006 R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید سیلندر دستگاه تنفسی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید سیلندر دستگاه تنفسی