جزییات مناقصه و مزایده

خرید : P/F Coupling “Vulkan

مناقصه

97/005 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : P/F Coupling “Vulkan

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید : P/F Coupling “Vulkan

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 101.51 57f8401f-2edc-407d-8658-8f473317919b.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 281.64 6e4ae123-0afb-4d13-95d4-18f7c1af137e.pdf