جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/808 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 87.45 afd6256a-259a-4850-8ba9-7d4747086c35.pdf
آگهی روزنامه 46.59 7cd4b5c0-4bc0-4478-bbee-b4a6bdab2796.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2821.19 d7c7c371-b814-44b5-bd76-eddc1fc57d0e.pdf
آگهی سایت 593.88 417575b1-8b0f-46a9-ac73-b163575f76e6.pdf