جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

مناقصه

97/3051tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 441.00 f1af3f4e-6f7c-4332-a4d7-9cc287d11d52.DOC
مشارکت نامه 36.91 dd556671-e1ce-42e2-a9e6-a3a6be84336d.pdf
گزارش شناخت 813.60 e50dd642-b720-4389-a28d-5012b5de7a31.pdf
آگهی روزنامه 66.39 4960d7b0-0d89-45e0-bd6d-551523e3aa76.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2840.21 acd8cc94-146a-4e1d-9067-8990947e83b7.pdf