جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و تامین خودروهای سبک بنزینی و دیزلی و مینی بوس با راننده در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/6018

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و تامین خودروهای سبک بنزینی و دیزلی و مینی بوس با راننده در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و تامین خودروهای سبک بنزینی و دیزلی و مینی بوس با راننده در
پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 105.81 b9fb8649-3067-46b5-aa6c-c76f7f8124f7.pdf
آگهی روزنامه 59.62 882e069b-44f9-4fbb-ab3a-35a698ab99d3.pdf
آگهی سایت 668.02 2d3a0879-9443-4f9e-91d1-e5aae416f61c.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 3293.81 7d6c7a68-391c-45b9-9b87-c28d953da477.pdf