جزییات مناقصه و مزایده

خرید : "BALL VALVE 10

مناقصه

97/004R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : "BALL VALVE 10

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید : "BALL VALVE 10    

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 273.24 d5fff373-725a-4fbf-ab90-141ca1d2d9ec.pdf
آگهی سایت 88.82 9abb9ade-7abc-4644-8159-7b927b7c11a2.pdf