جزییات مناقصه و مزایده

بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد گرانول مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/815

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد گرانول مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بارگیری، حمل و تخلیه گوگرد گرانول مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 31.79 bd4b3be9-6dd9-48f9-849a-d8f08ed0086f.docx
آگهی روزنامه 53.00 b425ecc8-6b26-4826-833d-3bc78b7a0c9b.doc
استعلام ارزیابی کیفی 1837.91 705ccc70-fa85-4cfe-9241-382cf252ee2d.pdf
آگهی سایت 727.37 a4b51d5a-6f04-4574-adc3-fc1cf1c9d5a6.docx